სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ

ბუღალტრული აღრიცხვა

პირველადი დოკუმენტების მიხედვით ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.

პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი დანერგვა

კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე პროგრამის მოდულის განსაზღვრა და მისი დანერგვა.

ფინანსურ აღრიცხვა ანგარიშგება

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების მომზადება.

შიდა აუდიტი

გასული პერიოდის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ბიუჯეტთან ანგარიშწორების აუდიტი.

Facebook